Obec Orávka

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
30.09.2020Obecné zastupiteľstvo
16.09.2020Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia strechy na budove obchodu
31.07.2020Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie BB kraja na roky 2021 - 2027
11.06.2020Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
09.06.2020Záverečný účet obce
01.06.2020Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota verejnou vyhláškou
16.03.2020Výrub drevín - obec Orávka
04.03.2020Výrub drevín - Lach, Hudecová
16.12.2019Dodatok č.2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orávka
13.12.2019Obecné zastupiteľstvo
15.11.2019Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
15.11.2019Návrh rozpočtu 2020 - 2022 Eko
09.08.2019Oznámenie o začatí stavebného konania
21.06.2019Autobusový poriadok
19.06.2019Plán kontrolnej činnosti na II polrok 2019
14.06.2019Rokovací poriadok
14.06.2019Štatút obce Orávka 2019
14.06.2019Záverečný účet obce za rok 2018
13.06.2019Obecné zastupiteľstvo
10.06.2019Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 13.06.2019
12.04.2019Výzva na predloženie ponuky - Verejné osvetlene v obci Orávka II. etapa – rekonštrukcia
12.04.2019Výzva na predloženie ponuky - Verejné osvetlene v obci Orávka II. etapa – rekonštrukcia
11.04.2019Zápisnica z Verejného hovoru s občanmi obce Orávka
20.03.2019Pozvánka na zasadnutie OZ v obci Orávka dňa 27.03.2019 o 17:00
28.02.2019Prehlásenie obce - Výpočet miery triedenia
14.02.2019Rozhodnutie o umiestnení stavby
12.02.2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
26.11.2018Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 - 2029
12.11.2018Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Orávka
08.11.2018Oznamenie o dražbe - 3 kolo
03.11.2018Zámer predaja majetku obce
13.09.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
03.08.2018Dostavba krmísk pre odchovne mladého dobytka.
31.07.2018Oznámenie o dražbe
11.07.2018Oznámenie o upustení od dražby